Kroki niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę

Uzyskanie informacji o możliwościach dotyczących zabudowy posiadanej działki – wystąpienie o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (osoby zainteresowane kupnem działki powinny zapoznać się z tym dokumentem przed podjęciem decyzji o zakupie).

 

Wystąpienie do Wydziału Architektury (Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Miasta) z wnioskiem o określenie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) i ich uzyskanie. 

 

Zlecenie uprawnionemu geodecie przygotowania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500. 

 

Uzyskanie warunków technicznych dostawy mediów od gestorów sieci w zakresie:

   gazu (o ile to konieczne) 

   energii elektrycznej 

   wody i odbioru ścieków 

 

Zlecenie wykonania opinii geologicznej w celu określenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku   (określenie nośności gruntów i poziomu wody gruntowej). 

 

Zakup projektu gotowego i zlecenie jednostce projektowej wykonania niezbędnych adaptacji projektu do warunków określonych w decyzji o warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) – oraz przygotowanie projektu zagospodarowania terenu. (na podstawie WZiZT może okazać się konieczne opracowanie projektu ogrodzenia itp.) 

 

W zależności od klasyfikacji grunów na naszej działce może okazać się niezbędne złożenie podania o:

wyłączenie części gruntów z produkcji rolnej. 

wyłączenie części gruntów z produkcji gruntów leśnych. 

 

Uzyskanie uzgodnień:

Projektu Zagospodarowania Terenu w ZUD (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej) 

Projektu Przyłącza Gazowego w Zakładzie Gazowniczym 

Projektu Przyłącza Energii Elektrycznej w Zakładzie Energetycznym 

Projektu Przyłącza Wody i Kanalizacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji 

 

Złożenie Projektu Budowlanego w Wydziale Architektury (Urzędu Dzielnicy, Gminy lub Miasta) wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością.